Θέρμανση

Η KGP GREENHOUSES μπορεί να παραδώσει όλο το σύστημα, από το σύστημα θέρμανσηs μέχρι την κατασκευή του χώρου μπόιλερ.

Κατασκευάζουμε συστήματα θέρμανσηs ιδανικά για τιs ανάγκεs του πελάτη για την απαιτούμενη DT, μέχρι DT 40 (εξωτερική θερμοκρασία -20, εσωτερική +20). Έχουμε εμπειρία στην θέρμανση με γεωθερμικό νερό, αέριο, πετρελαιο, στερεά καύσιμα, βιομάζα.

Αν χρειαστεί, επίσηs παρέχουμε εργασία ηλεκτρικήs εγκατάστασηs, περιλαμβανομένηs σύνδεσηsκαι προστατευτικών μηχανημάτων νερού:

• αντλίεs και βαλβίδεs
• αντλίεs θέρμανσηs, σωλήνεs και στηρίγματα
• γάντζουs, υλικά στήριξηs
• μπόιλερ
• ανεμιστήρεs
• συστήματα αύξησηs τηs συγκέντρωσηs του CO2 στον χώρο των φυτών.

Οι ανεμιστήρεs βοηθούν στην κυκλοφορία του αέρα για την ανάπτυξη υγιών φυτών, αυξάνονταs την διαθεσιμότητα του CO2 και μειώνονταs την υπερβολική υγρασία. Επίσηs διατηρούν ομοιόμορφη θερμοκρασία σ’ όλο το θερμοκήπιο.

Μπορούμε να παρέχουμε:

• χαμηλότερη, με αγωγούs θέρμανση
• θέρμανση σοδειάs
• θέρμανση ταβανιού
• θέρμανση για χιόνι
• θέρμανση για τουs χώρουs εργασίαs
• θέρμανση του νερού για άρδευση μέσα στιs δεξαμενέs αποθήκευσηs.