Когенерација

Когенерација принцип произведува ел.енергија,топлота и CО2.Оваа ел.енергија можете да ја користите за вежтачко осветлување или да ја продавате во локаната ел.компанија,а топлотата и ЦО2 да ја искористите за моменталните потреби во oранжерии.

KGP GREENHOUSES Ви нуди комплетно решение за когенерација,базирана на најмодерната и сигурна опрема,а притоа ви обезбедува една убава целина измеѓу системот за греење и системот за когенерација без додатни проблеми и непредвидливи ситуации.Со тоа се остварува и главната цел- зголемување на профитабилноста на oранжерии низ сигурно работење.

Ова може да Ви го обезбеди само професионална фирма за стакленици !