Опрема за наводнување:

Кога станува збор за наводнување и ѓубрење многу се важни квалитетот и точноста.


KGP GREENHOUSES гради и ја инсталира целосната опрема која ви е потребна:

• водни пумпи, електрични вентили, капачки, капачки линии;
• резервоари вода за пиење и мешање;
• системи за наводнување,прскали;
• системи за третман на билките,замаглувачи
• Системи за контрола на влажноста и замаглувањето;
• раствори за ѓубриво ;
• системи за наводнување,потопување;
• UV системи за дезинфекција и повторна употреба на дренажна вода; Овие системи се индустриски стандард кој, заедно со редовно одржување, гарантира долг век на траење, без никакви проблеми.